Referencie 2015

 • konštrukčne riešená ako prístavba  2-traktu s nosnými vonkajšími tehlovými múrmi a ŽB stĺpmi vo vnútri
 • stropy sú železobetónové monolitické
 • strešnú konštrukciu tvorí drevený krov
 • zateplenie budovy je riešené kontaktným i bezkontaktným zatepľovacím systémom
 • okná a dvere sú drevené
 • fasáda je obložená vertikálnym dreveným obkladom
 • kompletné rozvody TZB
 • prekládky inžinierskych sietí
 • omietky
 • hydroizolácie
 • SDK konštrukcie,
 • obklady a dlažby v interiéri a aj v exteriéri.
Valčianska dolina
MBL a.s.
marec 2015
september 2015
 • zosnímanie dna sonarom
 • demolačné a paličské práce pod vodou
 • bagrovanie nánosov s bagrom s dlhým ramenom
Gabčíkovo
MBL a.s.
marec 2015
máj 2015
 • zhotovenie pätiek pod reciventilátor a konštrukcie potrubia, vybudovanie objektov: kompresorovej stanice, nadzemná záchytná nádrž na močovinu, stáčacia plocha určená na dopĺňanie močoviny, havarijná podzemná nádrž
 • výkopové práce, vybudovanie vodorovných a zvislých ŽB konštrukcií, montáž ZTI, kúrenie, vzduchotechnika, izolácie proti priesakom močoviny, epoxidové nátery, vybudovanie príjazdovej panelovej komunikácie
 • úpravy cestných komunikácií, zhotovenie oceľových konštrukcií, dodávka oceľových kontajnerov
Nováky
MBL a.s.
apríl 2015
október 2015
 • zateplenie obvodového plášťa a sokla kontaktným zatepľovacím systémom
 • vonkajšia omietka stien tenkovrstvová
 • zateplenie a výmena pôvodnej strechy pozostávala z demontáže starej strešnej krytiny a krovu výmenu a zateplenie strechy, pokládka novej strešnej krytiny
 • demontáž starých a montáž nových klampiarskych výrobkov, demontáž starého a montáž nového bleskozvodu.
 • výmenu exteriérových okien a dverí
Vislava
MBL a.s.
júl 2015
august 2015
 • montáž ležatej kanalizácie
 • uloženie betónových šácht
 • uloženie uličných vpustí
 • zhotovenie betónových základov pod čističku odpadových vôd, odlučovača ropných látok
 • dodávka uloženie a uvedenie do prevádzky ČOV a odlučovača ropných látok
 • opravy cestných komunikácií a chodníkov
Lodenina - Vlčie Hrdlo
MBL a.s.
august 2015
marec 2016
 • prieskum dna sonárom
 • búracie práce pod vodou
 • nakládka betónového odpadu
 • bagrovanie s dlhým ramenom
 • odvoz a uskladnenie odpadu
MBL a.s.
august 2015
september 2015
 • rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky pod dohľadom pamiatkového úradu
 • búracie práce
 • oprava statických defektov skeletu budovy, výmena skladby trámového stropu
 • sanačné práce vlhkého muriva
 • budovanie inžinierskych sieti
 • reštaurovanie stolárskych konštrukcii, prvkov fasády, pavlače, kovaného zábradlia
 • čiastočná rekonštrukcia budovy (výmena okien, kompletná výmena rozvodov UVK, ZTI , ELI, murárske práce, omietky, SDK konštrukcie, )
 • úprava výmenníkovej stanice
Košice
MBL a.s.
september 2015
november 2016
 • búracie a murárske práce
 • izolácie proti vode a vlhkosti
 • zdravotechnika: vnútorná kanalizácie , vnútorný vodovod
 • montáž zriaďovacích predmetov
 • ústredné kúrenie: rozvodné potrubie, armatúry, vykurovacie telesá
 • obkladačské,  maliarske a elektromontážne práce
 • výmena okien a vstupných automatických dverí
MBL a.s.
december 2015
apríl 2016
 • búracie práce podľa PD
 • podchytávanie základov historickej časti
 • železobetónové konštrukcie
 • murovanie obvodových stien a priečok - Heluz
 • sanačné práce
 • strešné konštrukcie, terasy
 • výplňové konštrukcie (okná, dvere)
 • ZTI, ÚK, VZT, elektro
 • omietky, podlahy a obkladacie práce
 • fasáda (štukatérske práce, zatepľovanie)
 • oplotenia
 • terénne úpravy
 • spevnené plochy
Bratislava
MBL a.s.
vo výstavbe