Referencie 2013

 • rekonštrukcia pozostáva z výroby 4 ks segmentov aj s ramenami s následnou povrchovou úpravou (dvojzložkový epexidový náter)
 • úprava pohľadových betónov (otryskanie vodou a následný náter)
 • montáž segmentov aj s ramenami
 • montáž tesnení
 • vykonanie funkčnej skúšky a spracovanie projektu skutočného vyhotovenia

 

MBL a.s.
marec 2013
jún 2014
 • rekonštrukcia pozostávala z očistenia stien od zvetraných častí
 • utesnenia priesakov
 • vyspravenia stien privádzača a dilatačných špár
 • zrealizovania izolácie proti vode a poveternostným vplyvom
 • konečnej povrchovej a farebnej úpravy betónov a vyspádovania vodorovnej časti privádzača
 • osadenie klampiarskych prvkov z poplastovaného plechu (atika, odvodňovací žľab, odpadové potrubie) na odvedenie vody z vodorovnej časti privádzača na strane od kanála Odberného objektu.
 • vypracovaný projekt skutočného vyhotovenia
 • injektažné práce na betónových stenách privádzača

 

MBL a.s.
máj 2013
august2013
 • výroba a montáž konštrukcie provizórneho hradenia
 • výroba a montáž vodítok provizórneho hradenia
 • šalovacie práce, rezanie betónu
 • reprofilácia betónových konštrukcií
 • opancierovanie betónových konštrukcií
 • vykonávanie vysokopevných zálievok

 

MBL a.s.
júl2013
máj 2015
 • rekonštrukcia pozostávala z výroby 2 ks segmentov aj s ramenami s následnou povrchovou úpravou (dvojzložkový epoxidový náter)
 • úprava pohľadových betónov (otryskovanie vodou a následný náter)
 • montáže segmentov aj s ramenami
 • montáže tesnení
 • vykonanej funkčnej skúšky a spracovanie projektu skutočného vyhotovenia

 

MBL a.s.
august 2013
február2014
 • oprava plávajúcej nornej steny
 • oprava klapiek haťových polí č. 1-3 Odberného objektu (pieskovanie a následný náter konštrukcie, výmena tesnení, oprava hydroválcov výmena ložísk)
 • úprava skládky PH na Odbernom objekte-prekrytie otvoru
 • zriadenie a zrušenie zariadenia staveniska
 • vykonanie funkčnej skúšky a vypracovanie dokumentácie skúšobného vyhotovenia

 

Dobrohosť
MBL a.s.
august 2013
máj 2014
 • oprava komunikácie vrátene prídlažby vo vozovni DPB a.s. Janíkov dvor – Petržalka
 • zemné práce a stavebné práce (búracie, výkopové, zhutnenie a betonáž

 

MBL a.s.
august 2013
november 2013
 • oprava výmena odvodňovacích žľabov a oprava povrchu komunikácie pri čerpacej stanici vo vozovni DPB a.s. Janíkov dvor – Petržalka
 • zemné práce a stavebné práce (búracie, výkopové, zhutnenie a betonáž)

 

MBL a.s.
august 2013
november 2013
 • výstavba RD domu na kľuč,
 • vypracovanie projektovej dokumentácie rozvodov UVK a ZTI
 • zrealizovanie búracích a výkopových prac
 • vybudovanie inžinierskych sietí
 • armovanie, debnenie, betonáž ŽB skeletu
 • dodávka sklenených výplní, zatepľovanie objektu
 • montáže hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, hydroizolácia strešného plášťa vrátane klampiarskych prvkov
 • kompletná realizácia TZB rozvodov budovy (ZTI, UVK, ELI, VZT, klimatizačná jednotka)
 • omietky, stierky , SDK konštrukcie, maľby
 • pokládka obkladov a dlažieb v exteriéry a interiéry
 • dodávka oceľových a tesárskych konštrukcii
 • sadové úpravy(drenáže, závlaha, spevnené a nespevnené plochy, výsadba)

* Stavebné dielo realizované prostredníctvom dcérska spoločnosti

 

Bystřice
MBL- Morávia s.r.o. *
október 2013
júl 2015
 • zateplenie obvodového plášťa
 • rekonštrukcia strechy
 • výmena bleskozvodu
 • výmena exteriérových okien a dverí
 • zdravo-technické inštalácie – vodovod
 • ústredné vykurovanie  - kotolňa
 • strojovňa
 • rozvod potrubia

 

Bratislava
MBL a.s.
október 2013
december 2013
 • podopretie mostnej konštrukcie
 • paličské práce pri demolácií starej oceľovej konštrukcií mosta
 • práce pomocou žeriavu pri demolácií a nákladke rozpálených oceľových konštrukcií
 • lodná preprava starých dielov mosta

 

Bratislava
MBL a.s.
december 2013
august2014
 • vypracovaný návrh zimných opatrení na nasledujúce provizórne hradidlá: veľké provizórne hradenie Horného zhlavia, veľké provizórne hradenie Dolného hlavia, provizórne hradidlo vtokov
 • realizácia zimných opatrení na PH
 • demontáž zimných opatrení z PH
 • uskladnenie a likvidácia prostriedkov zimných opatrení z PH
 • oprava výhrevov konštrukcií Horných a Dolných vrát plavebných komôr
 • oprava tesnení Dolných vrát prevádzkovej plavebnej komory

 

MBL a.s.
december 2013
apríl 2014
 • historický kaštieľa postavený v 16. až 17. storočí prešiel kompletnou rekonštrukciou
 • ponechal sa pôvodný krov, ktorý bol sanovaný s výmenou novej strešnej krytiny
 • výmena všetky trámových stropov, ktoré boli nahradené novým rezivom
 • výmena všetky okien a dverí za nové dubové ale zo zanechaním výzoru historických prvkov
 • clá budova sa odizolovala chemickou injektážou
 • realizovala sa sanácia interiérových a exteriérových omietok ale zo zanechaním historických
 • v areáli sa realizovali terénne úpravy, vybudovali dve jazierka, ktoré sú súčasťou zavlažovania
 • oporné betónové a gabiónové múry
 • nové oplotenie

 

Košice
MBL a.s.
2013
vo výstavbe