Systém riadenia kvality

Spoločnosť MBL a.s. sa už od svojho vzniku neustále sústreďuje v rámci interných aj externých procesov na kontinuálne zvyšovanie kvality svojej produkcie. O tomto zodpovednom riadení a smerovaní svedčí v prvom rade kvalita postavených diel, avšak z formálneho hľadiska sú to pre potenciálnych klientov, investorov a partnerov predovšetkým certifikáty osvedčujúce existenciu a platnosť zavedených systémov manažérstva, ktoré spoločnosť priebežne nadobúda a obnovuje od roku 2010.

Spoločnosť AUDIOS a.s. udelila spoločnosti MBL a.s. v januári 2010 certifikát osvedčujúci systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2008 ktorý bol v spoločnosti MBL a.s. zavedený v roku 2010. V roku 2018 bola spoločnosť recertifikovaná na nový systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2015.

S vysokou dávkou zodpovednosti voči okoliu a životnému prostrediu, ktorá je v dnešnej dobe základným predpokladom trvaloudržateľného rozvoja, spoločnosť MBL a.s. implementovala do svojich procesov v roku 2010 aj systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2004, ktorý jej certifikovala spoločnosť AUDIOS a.s. . V roku 2018 bola spoločnosť recertifikovaná na nový systém riadenia podľa normy STN EN ISO 14001:2015.

Spoločnosť MBLa.s. kladie dôraz nie len na administratívnu stránku integrovaného manažérskeho systému, ale najmä na jeho dôsledné dodržiavanie v praxi. Jeho praktické využívanie zabezpečuje nielen transparentnosť vnútrofiremných procesov, ale zároveň cielené dosahovanie najvyššej kvality na realizovaných stavbách za súčasnej ochrany životného prostredia a zamestnancov spoločnosti.